Jeśli jesteś dłużnikiem, który utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań, to powinieneś zastanowić się nad upadłością konsumencką. Instytucja ta daje możliwości oraz stwarza warunki do założenia nowej karty w Twoim życiu. Jako że głównym celem upadłości konsumenckiej jest funkcja oddłużeniowa, pozwala to na ograniczenie Twojego wykluczenia społecznego oraz daje możliwość ponownego zaistnienia w obrocie gospodarczym.

 • Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest to instytucja polegająca na oddłużeniu osób fizycznych, których zobowiązania nie pozwalają na ich samodzielną spłatę.

 • Kiedy nie mogę ogłosić upadłości konsumenckiej?

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli doprowadziłeś do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyłeś jej stopień, umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jest to podstawowa przesłanka negatywna do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Oznacza to, że nie może skorzystać z takiego dobrodziejstwa osoba, która np. zaciągała liczne zobowiązania, aby obstawiać w zakładach bukmacherskich, a jednocześnie nie podjęła się w późniejszym okresie skutecznego leczenia swojej choroby hazardowej.

 • Czy mogę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli popadłem w problemy finansowe w trakcie spłacania kredytu poprzez utratę pracy, bądź też istotne obniżenie wynagrodzenia?

Tak. Nie ma przeszkód, abyś w takiej sytuacji złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeżeli przez pewien okres czasu zgodnie z harmonogramem spłat spłacałeś swoją wierzytelność, po czym utraciłeś zatrudnienie, które było dla Ciebie pewne bądź zmieniły się na niekorzyść Twoje warunki płacy, to jak najbardziej będziesz miał podstawy do złożenia wniosku o upadłość. Oczywiście powyższy przykład jest jednym z prostszych, a powodów jakie mogą uprawniać do skutecznego wniosku o upadłość jest wiele i nad każdym z nich warto się zastanowić.

 • Czym jest plan spłaty wierzycieli?

Postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej ma na celu ustalenie wartości Twojego majątku oraz ustalenie planu spłaty wierzycieli. W planie tym sąd określa w jakim zakresie i w jakim czasie będziesz musiał spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności oraz jaka część zobowiązań, powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę Twoje możliwości zarobkowe, konieczność utrzymania siebie i osób pozostających na Twoim utrzymaniu, w tym Wasze potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości.

 • Co dzieje się z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komorników po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Z dniem wydania przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu wobec dłużnika upadłości konsumenckiej, wszystkie postępowania egzekucyjne wszczęte przed ogłoszeniem upadłości ulegają zawieszeniu, a następnie po wykonaniu plany spłaty – z racji tego, iż upadłość ma na celu całkowite uwolnienie dłużnika od jego długów – postępowania te są umarzane.

Więcej na temat różnic pomiędzy postępowaniem upadłościowym a egzekucyjnym przeczytacie w artykule na mojej stronie WWW: Kancelaria-Alfa.com

 • Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką nie posiadając jakiegokolwiek majątku?

Jak najbardziej tak. Umożliwiono to wprowadzając nowe przepisy, które weszły w życie 31 grudnia 2014 roku. Na mocy tych przepisów istnieje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej w sytuacji gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku.

 • Co zyskam dzięki upadłości konsumenckiej?

 1. Dzięki instytucji upadłości konsumenckiej uzyskasz możliwość oddłużenia, co oznacza, że mogą zostać umorzone wszystkie Twoje wierzytelności – z kilkoma wyjątkami – bez względu na ich wysokość i charakter prawny.
 2. Ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie Twoich zobowiązań jest skuteczne również w stosunkach pomiędzy Tobą a poręczycielem, gwarantem i współdłużnikiem.
 3. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż 36 miesięcy, będziesz obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności. Oznacza to rozłożenie na raty części długu maksymalnie na okres 3 lat. W ramach planu spłaty z reguły dług nie jest spłacany w całości, ale tylko jego część, której wysokość zależeć będzie od Twoich możliwości finansowych i osobistych.
 4. Po wydaniu postanowienia o ogłoszenie upadłości postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu, a po wykonaniu planu spłaty są umarzane.
 5. Zawieszeniu ulegają także postępowania sądowe dotyczące wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.
 6. Odsetki zostają naliczane tylko za okres do dnia ogłoszenia upadłości.
 7. Jeżeli posiadasz lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, a konieczne jest zaspokojenie Twoich potrzeb mieszkaniowych i osób pozostających na Twoim utrzymaniu, z sumy uzyskanej ze sprzedaży takiego lokalu wydziela się kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy. Co ważne od 31 grudnia 2014 roku przepisy pozwalają na zawarcie stosownego układu z wierzycielami, na mocy którego można zachować lokal.
 8. Z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań sąd z urzędu wykreśla Cię z rejestru dłużników niewypłacalnych. Istnieje także obowiązek usunięcia na wniosek Twoich danych z rejestrów prowadzonych przez biuro informacji gospodarczej.
 9. Upadłość konsumencka stwarza Tobie warunki do założenia nowej karty w życiu bez długów, a tym samym pozwala ograniczyć wykluczenie społeczne. Dzięki tej instytucji będziesz miał możliwość na nowo zaistnieć w obrocie gospodarczym, a w przyszłości także będziesz mógł ponownie korzystać z usług instytucji finansowych, np. banków.

Podsumowanie:

Jak wskazałem w powyższych odpowiedziach instytucja upadłości konsumenckiej w jej obecnym brzmieniu jest bardzo korzystną metodą na rozpoczęcie ,,nowego życia” dla bardzo wielu osób. Konsumenci nie znając tej instytucji próbują na własną rękę starać się pozbyć swoich zobowiązań przez zaciąganie pożyczek w instytucjach prywatnych, których warunki są bardzo niekorzystne. Takie postępowanie często kończy się jeszcze większym zadłużeniem. Jeżeli zatem nie doprowadziłeś do swojej niewypłacalności lub istotnie nie zwiększyłeś jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, to istnieje realna szansa na pozbycie się przez Ciebie długów i rozpoczęcie wszystkiego od nowa.

Zaproszenie:

Jeżeli zatem jesteś osobą, która chce przeprowadzić procedurę oddłużania i co za tym idzie – rozpocząć wszystko od nowa, bez długów, to serdecznie zapraszam do kontaktu z naszą kancelarią, gdzie w sposób profesjonalny przeprowadzimy Cię przez proces upadłości konsumenckiej.

 

 

Poniżej przedstawiam parę sytuacji, w których upadłość konsumencka będzie zastosowana, dając szansę na nowe życie bez długów.

Przykład nr 1 – Pani Katarzyna

Pani Katarzyna miała dylemat, czy zapłacić raty kredytów czy też wydać pieniądze z wypłaty na zaspokojenie podstawowych potrzeb swojej rodzinnym takich jak: jedzenie, ubranie na zimę dla dzieci, czynsz do spółdzielni mieszkaniowej czy lekarstwa na swój bolący kręgosłup.

Pani Katarzyna doszła do wniosku, że wyda zarobione pieniądze na wyżej wymienione potrzeby, nie płacąc, z powodu braku gotówki rat kredytu. Banki w związku z brakiem zapłaty rat wypowiedziały umowy kredytowe Pani Katarzynie, co wiązało się z tym, że wszystkie te zobowiązania stały się natychmiast wymagalne w całej kwocie. Ta wymagalność kredytów spowodowała niewypłacalność Pani Katarzyny, która nie miała pieniędzy na ich całkowitą spłatę.

W podanym przykładzie Pani Katarzyna nie doprowadziła do swojej niewypłacalności z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Niespłacenie rat kredytu, co prawda, jest zawinione, ale nie jest bezprawne, gdyż sąd analizując przypadek Pani Katarzyny posłuży się wspomnianym przeze mnie w punkcie 5 pewnym modelem (wzorcem) osoby, która znajduje się w takiej samej sytuacji jak Pani Katarzyna.

Ten model (wzorzec) także zaspokoi podstawowe potrzeby swojej rodziny, kosztem rat kredytowych. Oznaczać to będzie, że Pani Katarzyna dzięki upadłości konsumenckiej nie będzie musiała spłacać swoich kredytów, które zostaną jej umorzone.

Przykład 2 – Pan Olaf

Pan Olaf kochał piłkę nożną. Mecze w telewizji mógł oglądać godzinami. Sam też chodził na stadion wspomagać swoją ulubioną drużynę piłkarską. Poprzez oglądanie spotkań piłkarskich Pan Olaf zdał sobie sprawę, że przecież on się tak na piłce nożnej zna, że będzie zarabiał duże pieniądze, obstawiając w zakładach bukmacherskich wyniki spotkań.

Reklamy firm bukmacherskich, które obiecywały wielkie zyski, i które rozdawały różne bonusy jeszcze bardziej przekonały Pana Olafa, że musi zacząć grać. Z początku było niewinnie, małe kwoty, czasem jakaś wygrana, ale jednak dużo więcej przegranych zakładów. Pan Olaf po każdej przegranej chciał się odegrać, mówił sobie – teraz gra faworyt, on wygra na pewno. Nie wygrał.  Mecz Barcelona – Alaves, wynik 1:2 dla gości i wszystkie oszczędności zbierane przez Pana Olafa zostały przegrane.

Pan Olaf mimo wszystko nie chciał się poddać u bukmachera, jeden kredyt za drugim wydany na przegrane zakłady, chwilówka goniła chwilówkę. Znowu brak wygranej. Będąc już na samym dnie finansowym, Pan Olaf poszedł się leczyć ze swojej choroby hazardowej.

Po skutecznym leczeniu Pan Olaf był innym człowiekiem, zauważył w jakiej był ciężkiej sytuacji. Ale długi w wysokości ponad 150.000 złotych pozostały. Jedynym ratunkiem była upadłość konsumencka.

Panu Olafowi się udało. Sąd w postanowieniu o ogłoszenie upadłości Pana Olafa stwierdził, że patologiczna choroba alkoholowa albo hazardowa może uzasadniać ogłoszenie upadłości konsumenckiej, o ile zostało wykazane, że dłużnik podejmował leczenie lub inne zachowania mające na celu uwolnienie go od nałogu.

Pan Olaf dzięki upadłości konsumenckiej został bez długów, z drugą szansą na nowe życie.

Przykład 3 – Pani Anastazja

Pani Anastazja wprowadziła się do swojego mieszkania, które otrzymała w spadku po babci. Mieszkanie było przytulne, składało się z dwóch pokoi i miało piękny balkon z widokiem na zakole Wisły.

Pani Anastazja chcąc odświeżyć swoje mieszkanie, wzięła parę kredytów, których suma wynosiła 30.000 złotych. Jeden z banków udzielających kredytu po okresie 10 miesięcy widząc, że Pani Anastazja w miarę terminowo spłaca swoje zobowiązanie zaproponował jej kolejną pożyczkę, która pokryje dotychczasowe kredyty oraz zwiększy ilość gotówki dla Pani Anastazji.

Z racji, że Pani Anastazja nie zarabiała dużo i miała już spore problemy ze spłatą pożyczki, którą zaproponował jej bank, zawierała kolejne umowy pożyczkowe z bankami, brała nowe chwilówki, podpisała nawet umowę pożyczki prywatnej. Wszystko po to, aby aktualną ratę spłacić nowym zobowiązaniem.

Ostatnia umowa pożyczki prywatnej opiewała aż na kwotę 175.000 złotych.  Jak się pewnie Czytelniku domyślasz, w pewnym momencie ,,oszczędności” Pani Anastazji pochodzące z pożyczki prywatnej wyczerpały się i powstał problem z jej spłatą. Pani Anastazja stała się więc niewypłacalna i z kredytu w wysokości 30.000 złotych, została z natychmiast wymagalną kwotą 175.000.

Ten przykład pokazuje nam tzw. spiralę zadłużenia, a więc zaciągania przez Panią Anastazję kolejnych zobowiązań, które umożliwiałyby przynajmniej w części spłatę zobowiązania poprzedniego. Jest to problem, który dotyka tysiące gospodarstw domowych. Dla Pani Anastazji jedynym lekiem na jej dług była upadłość konsumencka.

W tym przypadku także się udało. Sąd wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej Pani Anastazji stwierdził, że skoro banki i inne instytucje pożyczkowe zdecydowały się udzielić Pani Anastazji kredytów i pożyczek, to musiała ona wykazać zdolność do spłacenia swoich zobowiązań. Sąd dalej powiedział, że Pani Anastazja w celu spłaty swoich długów co prawda zaciągała nowe zobowiązania, ale czyniła to, aby spłacać swoje dotychczasowe długi, a niewłaściwym i społecznie szkodliwym wydaje się być karanie Pani Anastazji za dążenie do wywiązywania się ze swoich długów.

Także i w przypadku Pani Anastazji pomocny dla sądu był model (wzorzec) osoby, która znajduje się w takiej samej sytuacji jak Pani Anastazja. Ten model (wzorzec) także chciałby spłacać poprzednie zobowiązania, nawet zaciągając kolejne. Dlatego też Pani Anastazja otrzymała uwolnienie ze zobowiązań i zaczęła nowe życie bez długu.

O upadłości konsumenckiej jeszcze mało wiemy. Boimy się jej. Nie ufamy jej skuteczności. Zamiast korzystać z jej ogromnych możliwości to wolimy podpisywać nowe ,,ugody” z firmami windykacyjnymi, zaciągać szalenie niekorzystne pożyczki prywatne, trwać w szponach postępowania komorniczego.

Gdy pytam swoich Klientów dlaczego podpisali tak krzywdzącą dla nich ,,ugodę” z firmą windykacyjną zazwyczaj otrzymuję jedną odpowiedź – „a co miałam zrobić?” Następnie na moje pytanie o przyczyny podpisania umowy pożyczki prywatnej, której warunki są ,,szkodliwe dla zdrowia fizycznego i psychicznego” pada też jedna odpowiedź – bo tylko oni chcieli mi ,,pomóc”.

Zatrzymajmy się na chwilę na pożyczce prywatnej. Otóż szanowny Czytelniku musisz wiedzieć, że nie jest to żadna forma pomocy, a tylko chwilowe podtrzymanie Cię w świadomości, że udało Ci się rozwiązać swój problem finansowy. Warunki na jakich udzielane są pożyczki prywatne wskazują, że nie jest istotne pytanie czy będziesz mieć problem w spłacie zobowiązania – ponieważ pewnym jest to, że on nastąpi – tylko zasadnicze pytanie brzmi – kiedy? Co ważne funkcjonują firmy pożyczkowe, które wykorzystują nieświadomość dłużników i pod pozorem zabezpieczenia się na nieruchomości pożyczkobiorcy faktycznie stają się właścicielami mieszkań, działek czy domów.

A teraz przykład:

Pani Sabina jest jedną z moich Klientek, która posiadała kredyt hipoteczny i parę kredytów gotówkowych. Popadła w stan niewypłacalności. Z racji, że przez dłuższy okres spłacała regularnie swoje zobowiązania całkowita kwota zadłużenia wynosiła około 110.000 złotych. Jedynym majątkiem mojej Klientki było piękne mieszkanie zakupione na kredyt, którego wartość wynosiła około 300.000 złotych. Pani Sabina nie chciała stracić mieszkania w licytacji komorniczej. Za namową pośrednika finansowego skorzystała z propozycji zaciągnięcia pożyczki prywatnej pod zastaw nieruchomości. Po spłacie wszystkich zobowiązań pośrednik miał „wyczyścić” historię kredytową Pani Sabiny, aby następnie znaleźć kredyt w banku, w którym spłaciłaby pożyczkę prywatną.

Procedura przyznania kredytu ograniczyła się tylko i wyłącznie do sprawdzenia zadłużenia oraz wartości nieruchomości przez udzielającego pożyczkę. Pośrednik umówił spotkanie u wskazanego przez siebie notariusza. Pani Sabina poszła tam z myślą, że jej mieszkanie zostanie zastawione, a tymczasem na miejscu okazało się, że musi podpisać umowę sprzedaży nieruchomości. Mając przysłowiowy nóż na gardle w postaci zbliżającej się egzekucji komorniczej, bojąc się już cokolwiek zmieniać Pani Sabina niestety podpisała nieszczęsną umowę. Dodatkowo pośrednik przekonywał, że na pewno wszystko się uda i odzyska mieszkanie.

Wszystko zaczęło się w miarę dobrze. Zobowiązania zostały spłacone. Niestety równie szybko zaczęły się problemy. Pośrednik zażyczył sobie pieniędzy za wynajęcie kancelarii, która wyczyści BIK. Oczywiście wcześniej Pani Sabina nie była informowana o dodatkowych kosztach, które sięgać będą nawet kilku tysięcy złotych. Po pożyczce u rodziny okazało się, że i tak kwota ta jest niewystarczająca, a sprawa czyszczenia BIKu nawet nie ruszyła. W międzyczasie pożyczkodawca zaczął się niecierpliwić i nachodzić Panią Sabinę, aby w konsekwencji po dwóch miesiącach wysłać list, w którym nakazał opuszczenie mieszkania w ciągu 30 dni. Nie muszę mówić Ci Czytelniku jakie było zdziwienie Pani Sabiny. Na domiar złego pośrednik zamilkł i wręcz rozpłynął się w powietrzu.

Po opuszczeniu mieszkania Pani Sabina zaczęła szukać pomocy w internecie i dowiedziała się, że jest więcej pokrzywdzonych osób, które zostały oszukane wręcz w identyczny sposób. W związku z tym moja klientka zaczęła szukać prawnika i tak trafiła do mnie. Po analizie dokumentów i historii Pani Sabiny, zdecydowałem się na procedurę upadłości konsumenckiej. Po niecałych trzech miesiącach sąd wydał korzystne dla Pani Sabiny rozstrzygnięcie i ogłosił jej upadłość, dając tym samym otwartą drogę do skutecznego pozbycia się długu.

Cofnijmy się jednak trochę w czasie i załóżmy, że Pani Sabina złożyła wniosek o upadłość konsumencką w najlepszym dla siebie momencie, a więc gdy pojawiły się pierwsze problemy ze spłatą rat w bankach. Z racji takiej, że w upadłości konsumenckiej mamy możliwość zawarcia z wierzycielem układu (o układzie w konsumenckim w postępowaniu upadłościowym napiszę w innym poście), to Pani Sabina mogła pomimo złożenia wniosku o upadłość konsumencką zachować swoje mieszkanie. Sytuacja więc dla Klientki rewelacyjna i oczekiwana.

Gdyby jednak do układu nie doszło to syndyk ze sprzedaży mieszkania należącego do Pani Sabiny wydzieliłby Pani Sabinie kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Oznacza to, że Pani Sabina otrzymałaby kwotę na wynajem mieszkania przez okres wskazany powyżej. Dodatkowo patrząc na wartość nieruchomości i wartość długów Pani Sabina otrzymałaby różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży mieszkania a kwotą zobowiązań.

Jak widzisz Czytelniku upadłość konsumencka byłaby dla Pani Sabiny najlepszym rozwiązaniem, które pozwoliłoby umorzyć zobowiązania nawet przy zachowaniu mieszkania. Pani Sabina jednak nie znała upadłości konsumenckiej, wolała zaryzykować w pożyczkę prywatną, która tylko pogorszyła jej sytuację. Oczywiście Pani Sabina nie została sama, z moją pomocą idzie bronić swoich praw przed sądem cywilnym i karnym przeciwko firmie oferującej pożyczkę prywatną. Niech ta historia będzie lekcją, że jeżeli się upadło to należy szukać sprawdzonych i dobrych rozwiązań. Takim z pewnością jest upadłość konsumencka.

Witaj na moim blogu

Zbigniew Stańczyk09 stycznia 20174 komentarze

Witam Cię na moim blogu, który poświęcony jest upadłości konsumenckiej!

W kolejnych wpisach postaram się uświadomić Ci, że problemy finansowe to nie koniec świata i istnieje sposób na wyjście z długów. Upadłość przestanie kojarzyć Ci się tylko i wyłącznie z wielkimi firmami, które bankrutują. Dowiesz się, że nie warto uciekać przed problemem finansowym, tylko należy stawić mu czoło. Każdy kolejny mój post pokaże Ci jak zacząć od nowa bez komornika, windykatora terenowego, kolejnej chwilówki czy niekorzystnej ugody z bankiem.

Zachęcam Cię do lektury i komentowania!